Faculty Leadership

  • ZHENG, Jialin
  • ZHANG, Jun
  • ZHANG, Xiaoqing
  • YANG, Wenzhou
  • WANG, Ping
  • ZENG, Ying

Email :1095714974@qq.com

address:Medical building, room 511

wechat :15221055446

link:http://med.tongji.edu.cn/

Copyright 2017 Tongji University medical school copyright, Tongji University School of medicine, All Rights Reserved Technical support: Shanghai echao